×

Oh snap! We just showed you a modal..

Because we can

Cool huh? Ok, enough teasing around..

Go to our W3.CSS Tutorial to learn more!

Modal footer

Leeruitstappen voor scholen: Haspengouw

Een leerrijke uitstap vol variatie !

Georeto stelde een dagvullende leeruitstap doorheen Vochtig- en Droog-Haspengouw samen. Deze leeruitstap beantwoordt aan de richtlijnen en doelstellingen hieromtrent in het leerplan geformuleerd en is specifiek bedoeld voor leerlingen van de derde graad ASO, TSO of K.S.O.

De leeruitstap is opgevat als volgt. Op basis van waarnemingen vanuit de bus wordt het landschapsverhaal stapsgewijs opgebouwd. Tijdens een aantal haltes of korte wandelingen worden geologische, lithologische, bodemkundige, geomorfologische, agrarisch en landschappelijke aspecten van naderbij bekeken, geobserveerd en verklaard. Hierbij worden de leerlingen aan het werk gezet d.m.v. gerichte observatie-opdrachten en kaartoefeningen.

Bekijk hier ook een PowerPoint presentatie over deze leeruitstap!

 

Een polyvalent excursieboek.

Bij de leeruitstap hoort een up-to-date excursieboek in kleur: 36 bladzijden op A4-formaat. Deze bundel omvat de excursieweg (+ kaart), de behandelde items, verklarende kaderstukken, deelkaarten, thematische kaarten, schema′s, doorsneden, statistieken, tabellen, (lucht)foto′s, recente artikels, (o.a. ter illustratie of kritische lezing). Verder bevat de bundel werk-, oefen- en observatiemateriaal dat door de leerlingen kan gebruikt worden zowel tijdens de leeruitstap als bij de voorbereiding en de naverwerking.

 

Wat we allemaal zien en bekijken?

 • Tijdens de leeruitstap en in het excursieboek wordt o.a. aandacht geschonken aan
  geologie en ondergrond: zand, leem, klei, mergel, krijt;
 • bodem: leem/löss en zandleem; geïllustreerd met een geplastificeerde kaart tijdens de excursie;
 • het reliëf en de reliëfvormen in functie van het geologische substraat;
 • hoevetypes en streekeigen bouwmaterialen: vakwerkbouw, hoeve met losstaande bestanddelen, kwadraathoeve, mergelzandsteen, silex;
 • een kritische kijk op Ruimtelijke Ordening: inplanting van industrieterreinen, verlinting,…
 • ruilverkaveling vroeger en nu;
 • agrarisch bodemgebruik met vergelijkende tabellen voor Vochtig-Haspengouw, het overgangsgebied (de Fruitstreek) en Droog-Haspengouw;
 • het hiërarchisch patroon van nederzettingen
 • demografische problematiek van een traditionele landbouwstreek: ontvolking, vergrijzing, plattelandsvlucht,…
 • de fruitteelt in cultuurhistorisch, economisch en landschappelijk perspectief;
 • nederzettingsgeografie (belang van water als lokalisatiefactor) en nederzettingstypes: verspreide bewoning, straatdorp, kasteeldorp, komdorp, driesdorp, historische dorpskom verschuiving;
 • allerhande begrippen uit de fysische geografie zoals bronwerking, microreliëf van de alluviale vlakte (komgronden, oeverwallen, yazoorivieren), creep, hellingserosie op akkers,…
 • vergelijkende kaartstudies: Ferrariskaart, huidige topo-kaart, oro-hydrografische kaart, geologische kaart (+ doorsneden)
 • typische landschapselementen van cultuurhistorische aard zoals holle wegen, koepelbossen en graften;
 • typische dalvormen zoals droge dalen en asymmetrische dalen in relatie met de ijstijden;
 • het belang van het Krijt in de drinkwatervoorziening;
 • de ontleding van een groevewand;
 • recente accentverschuivingen in de landbouw zoals het Eu-suikerbeleid, sierteelt in Droog-Haspengouw; de vroege kolonisatie: relicten van Gallo-Romeinse origine;
 • Bodemerosie in de Leemstreek: Hoe het ontstaat en welke technieken er bestaan om het in te dijken.
 • een lijst van wat de leerlingen moeten KENNEN.
 • een lijst van wat de leerlingen moeten KUNNEN.

Wat het allemaal kost.

 • Het excursieboek bij de leeruitstap kost € 5,70.
 • Wanneer je de uitvoering en begeleiding van de leeruitstap volledig aan Georeto overlaat dan komt dit voor een groep vanaf 35 leerlingen neer op € 8,50 per leerling, inclusief het excursieboek. De praktische uitwerking van de leeruitstap gebeurt in overleg met de betrokken leerkracht(en). Georeto zorgt voor een geschikte locatie voor de middagpauze met mogelijkheden tot picknick. Georeto geeft tips voor de voorbereiding en ideeën voor de naverwerking.

 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds contact met ons opnemen!